Όροι Χρήσης

Οι παρόντες Όροι Χρήσης αφορούν:

 • τη χρήση αυτού του ιστοτόπου και,
 • οποιαδήποτε άλλη σχετική Συμφωνία ή έννομη σχέση με τον Ιδιοκτήτη με νομικά δεσμευτικό τρόπο. Οι κεφαλαιοποιημένες λέξεις ορίζονται στην αντίστοιχη ειδική ενότητα αυτού του εγγράφου. Ο Χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά αυτό το έγγραφο.

Αυτός ο ιστότοπος παρέχεται από τη LUNARIA O.E.:

 • ΑΦΜ: EL801625350
 • Διεύθυνση: Μακεδονομάχου Πραντούνα 19, Αθήνα, 115 25, Ελλάδα
 • Email επικοινωνίας: hello@lunaria.gr

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι όροι χρήσης που περιγράφονται σε αυτό το τμήμα ισχύουν γενικά κατά τη χρήση αυτού του ιστοτόπου. Ενδέχεται να ισχύουν μεμονωμένοι ή πρόσθετοι όροι χρήσης ή πρόσβασης σε συγκεκριμένα σενάρια και σε τέτοιες περιπτώσεις αναφέρονται επιπλέον στο παρόν έγγραφο.

Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, οι Χρήστες επιβεβαιώνουν ότι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

∼ Εγγραφη Λογαριασμου

Για να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία, οι Χρήστες μπορούν να εγγραφούν ή να δημιουργήσουν έναν Λογαριασμό Χρήστη, παρέχοντας όλα τα απαιτούμενα δεδομένα ή πληροφορίες με πλήρη και αληθινό τρόπο. Οι Χρήστες μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν την Υπηρεσία χωρίς να εγγραφούν ή να δημιουργήσουν Λογαριασμό Χρήστη, ωστόσο, αυτό μπορεί να περιορίσει τη διαθεσιμότητα ορισμένων λειτουργιών ή χαρακτηριστικών.

Οι Χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση των στοιχείων σύνδεσής τους εμπιστευτικά και ασφαλή. Για αυτόν τον λόγο, οι Χρήστες υποχρεούνται επίσης να επιλέγουν κωδικούς πρόσβασης που πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ισχύος που επιτρέπονται από αυτόν τον ιστότοπο.

Με την εγγραφή τους, οι Χρήστες συμφωνούν να φέρουν την πλήρη ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται υπό το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής τους.

Οι Χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα και σαφώς τον Ιδιοκτήτη μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο, εάν πιστεύει ότι τα προσωπικά του στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και μη, των Λογαριασμών Χρηστών, των στοιχείων πρόσβασης ή των προσωπικών δεδομένων, έχουν παραβιαστεί, αποκαλυφθεί αδικαιολόγητα ή κλαπεί.

∼ Τερματισμος Λογαριασμου

Οι Χρήστες μπορούν να τερματίσουν τον λογαριασμό τους και να διακόψουν τη χρήση της Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή, ακολουθώντας τα εξής βήματα:

 • Επικοινωνώντας απευθείας με τον Ιδιοκτήτη στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο.
∼ Αναστολη και διαγραφη λογαριασμου

Ο Ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική του διακριτική ευχέρεια, να αναστείλει ή να διαγράψει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, λογαριασμούς Χρηστών τους οποίους θεωρεί ακατάλληλους, προσβλητικούς ή που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους.

Ο αποκλεισμός ή η διαγραφή λογαριασμών Χρηστών δεν θα επιτρέπουν στους Χρήστες να υποβάλουν αξιώσεις για αποζημίωση, ζημίες ή επιστροφή χρημάτων.

Ο αποκλεισμός ή η διαγραφή λογαριασμών λόγω αιτιών που αποδίδονται στον Χρήστη δεν απαλλάσσει τον Χρήστη από την καταβολή τυχόν εφαρμοστέων τελών ή τιμών.

∼ Περιεχομενο σε αυτον τον ιστοτοπο

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά ή είναι σαφώς αναγνωρίσιμο, όλο το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο σε αυτόν τον ιστότοπο ανήκει ή παρέχεται από τον Ιδιοκτήτη ή τους δικαιοδόχους του.

Ο Ιδιοκτήτης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο που παρέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν παραβιάζει ισχύουσες νομικές διατάξεις ή δικαιώματα τρίτων. Ωστόσο, ενδέχεται να μην είναι πάντα δυνατό να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, χωρίς προκατάληψη σε τυχόν νόμιμα δικαιώματα των Χρηστών να επιβάλουν τα δικαιώματά τους, οι Χρήστες παρακαλούνται κατά προτίμηση να αναφέρουν σχετικές καταγγελίες χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο.

∼ Δικαιωματα σχετικα με το περιεχομενο σε αυτον τον ιστοτοπο

Ο Ιδιοκτήτης κατέχει και διατηρεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο.

Επομένως, οι Χρήστες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τέτοιο περιεχόμενο με οποιονδήποτε τρόπο που δεν είναι απαραίτητος ή δεν υπονοείται για την ορθή χρήση της Υπηρεσίας.

Ειδικότερα, αλλά όχι περιοριστικά, οι Χρήστες δεν επιτρέπεται να αντιγράψουν, να κατεβάσουν, να μοιραστούν (εκτός των ορίων που ορίζονται παρακάτω), να τροποποιήσουν, να μεταφράσουν, να μετασχηματίσουν, να δημοσιεύσουν, να μεταδώσουν, να πουλήσουν, να δώσουν δευτερεύουσα άδεια χρήσης, να επεξεργαστούν, να μεταβιβάσουν/εκχωρήσουν σε τρίτους ή να δημιουργήσουν παράγωγα έργα από το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο σε αυτόν τον ιστότοπο, ούτε να επιτρέψουν σε τρίτους να το κάνουν μέσω του Χρήστη ή της συσκευής του, ακόμη και χωρίς τη γνώση του Χρήστη.

Όπου δηλώνεται ρητά σε αυτόν τον ιστότοπο, ο Χρήστης μπορεί να κατεβάσει, να αντιγράψει ή/και να μοιραστεί κάποιο περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο μέσω αυτού του ιστοτόπου για αποκλειστικά προσωπική και μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποδόσεις πνευματικών δικαιωμάτων και όλες οι άλλες αποδόσεις που ζητά ο Ιδιοκτήτης εφαρμόζονται σωστά.

Οποιοδήποτε ισχύον νομικό όριο ή εξαίρεση από τα πνευματικά δικαιώματα δεν θα επηρεαστεί.

∼ Προσβαση σε εξωτερικους πορους

Μέσω αυτού του ιστοτόπου, οι Χρήστες μπορεί να έχουν πρόσβαση σε εξωτερικούς πόρους που παρέχονται από τρίτους. Οι Χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι ο Ιδιοκτήτης δεν έχει κανένα έλεγχο επί τέτοιων πόρων και ως εκ τούτου δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητά τους.

Οι όροι που ισχύουν για οποιουσδήποτε πόρους που παρέχονται από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ισχύουν για οποιαδήποτε πιθανή χορήγηση δικαιωμάτων σε περιεχόμενο, προκύπτουν από τους όρους και τις προϋποθέσεις κάθε τέτοιου τρίτου ή, ελλείψει αυτών, από την ισχύουσα νομοθεσία.

∼ Αποδεκτη Χρηση

Αυτός ο ιστότοπος και η Υπηρεσία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εντός του πλαισίου για το οποίο παρέχονται, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι Χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να διασφαλίσουν ότι η χρήση τους αυτού του ιστοτόπου και/ή της Υπηρεσίας δεν παραβιάζει ισχύοντες νόμους, κανονισμούς ή δικαιώματα τρίτων.

Επομένως, ο Ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα να λάβει οποιοδήποτε κατάλληλο μέτρο για να προστατεύσει τα νόμιμα συμφέροντά του, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης στους Χρήστες να έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο ή την Υπηρεσία, του τερματισμού συμβάσεων, της αναφοράς κάθε κακομεταχείρισης που πραγματοποιείται μέσω αυτού του ιστοτόπου ή της Υπηρεσίας στις αρμόδιες αρχές – όπως δικαστικές ή διοικητικές αρχές – κάθε φορά που οι Χρήστες εμπλέκονται ή υπάρχει υπόνοια ότι εμπλέκονται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • παραβιάζουν νόμους, κανονισμούς και/ή τους παρόντες Όρους.
 • παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων.
 • βλάπτουν σημαντικά τα νόμιμα συμφέροντα του Ιδιοκτήτη.
 • προσβάλλουν τον Ιδιοκτήτη ή τρίτους.
∼  Περιορισμος Ευθυνης

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον ισχύοντα αναγκαστικό νόμο, η μόνη αποζημίωση για οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης που προκύπτει από ή σχετίζεται με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που αναγράφεται ή αγοράζεται στον ή μέσω του Ιστότοπου, θα περιορίζεται στην επιστροφή της τιμής αγοράς που καταβλήθηκε για το εν λόγω προϊόν ή υπηρεσία. Σε καμία περίπτωση εμείς ή οποιοδήποτε από τους εμπορικούς μας συνεργάτες, ή οποιοδήποτε από τους αντίστοιχους διευθυντές μας, διευθυντές, μετόχους, υπαλλήλους, πράκτορες ή εκπροσώπους μας, ή οποιοδήποτε άλλο μέρος που εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή, μετάδοση ή διανομή του Ιστότοπου ή οποιουδήποτε προϊόντος που πωλείται μέσω του Ιστότοπου, ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού, δεν θα ευθύνεται για τυχόν ποινικές, αποτρεπτικές, επακόλουθες, παρεπόμενες, έμμεσες ή ειδικές ζημίες που προκύπτουν από ή σε σχέση με τον Ιστότοπο ή οποιοδήποτε περιεχόμενο, προϊόντα ή υπηρεσίες που διατίθενται ή αναγράφονται σε αυτόν, είτε βάσει θεωρίας περί παραβίασης σύμβασης, αμέλειας, αυστηρής ευθύνης ή άλλως, ακόμη και αν το εν λόγω μέρος έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Σε κάθε περίπτωση και εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον ισχύοντα αναγκαστικό νόμο, η μέγιστη ευθύνη μας για οποιοδήποτε από τους προαναφερθέντες τύπους ζημιών θα περιορίζεται στο ποσό που λαμβάνουμε για τη συναλλαγή που γέννησε την αξίωση.

∼ Περιορισμος Ευθυνης

Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση ο Ιδιοκτήτης και οι θυγατρικές του, οι συνδεδεμένες εταιρείες, οι διευθυντές, τα διοικητικά στελέχη, οι πράκτορες, οι συνεπωνυμοδόχοι, οι συνεργάτες, οι προμηθευτές και οι υπάλληλοί του δεν θα ευθύνονται για:

 • τυχόν έμμεσες, αποεισπρακτικές, παρεπόμενες, ειδικές, επακόλουθες ή αποτρεπτικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και μη, ζημιών για απώλεια κερδών, φήμης, χρήσης, δεδομένων ή άλλων άυλων απωλειών, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας,
 • οποιαδήποτε ζημιά, απώλεια ή τραυματισμό που προκύπτει από hacking, παραποίηση ή άλλη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση της Υπηρεσίας ή του λογαριασμού Χρήστη ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν
 • τυχόν σφάλματα, λάθη ή ανακρίβειες περιεχομένου
 • σωματικό τραυματισμό ή ζημία σε περιουσιακά στοιχεία, οποιασδήποτε φύσης, που προκύπτει από την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας από τον Χρήστη
 • οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση των ασφαλών διακομιστών του Ιδιοκτήτη και/ή οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε αυτά
 • οποιαδήποτε διακοπή ή διακοπή της μετάδοσης προς ή από την Υπηρεσία·
  τυχόν bugs, ιούς, trojan horses ή παρόμοια που μπορεί να μεταδοθούν προς ή μέσω της Υπηρεσίας
 • τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκύπτει ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιουδήποτε περιεχομένου που δημοσιεύεται, αποστέλλεται με email, διαβιβάζεται ή καθίσταται διαθέσιμο με άλλο τρόπο μέσω της Υπηρεσίας
 • και/ή τη δυσφημιστική, υβριστική ή παράνομη συμπεριφορά οποιουδήποτε Χρήστη ή τρίτου.

Σε καμία περίπτωση ο Ιδιοκτήτης και οι θυγατρικές του, οι συνδεδεμένες εταιρείες, οι διευθυντές, τα διοικητικά στελέχη, οι πράκτορες, οι συνεπωνυμοδόχοι, οι συνεργάτες, οι προμηθευτές και οι υπάλληλοί του δεν θα ευθύνονται για τυχόν απαιτήσεις, διαδικασίες, ευθύνες, υποχρεώσεις, ζημίες, απώλειες ή κόστη σε ποσό που υπερβαίνει το ποσό που κατέβαλε ο Χρήστης στον Ιδιοκτήτη βάσει των παρόντων στους προηγούμενους 12 μήνες, ή το διάστημα ισχύος της παρούσας συμφωνίας μεταξύ του Ιδιοκτήτη και του Χρήστη, όποιο από τα δύο είναι μικρότερο.

Αυτό το τμήμα περιορισμού ευθύνης θα εφαρμόζεται στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο στην ισχύουσα δικαιοδοσία, είτε η φερόμενη ευθύνη βασίζεται σε σύμβαση, αδικοπραξία, αμέλεια, αυστηρή ευθύνη ή οποιαδήποτε άλλη βάση, ακόμη και αν η εταιρεία έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για παρεπόμενες ή επακόλουθες ζημίες, επομένως οι παραπάνω περιορισμοί ή αποκλεισμοί μπορεί να μην ισχύουν για τον Χρήστη. Οι όροι αυτοί παρέχουν στον Χρήστη συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα και ο Χρήστης μπορεί επίσης να έχει άλλα δικαιώματα που διαφοροποιούνται ανάλογα με τη δικαιοδοσία. Οι αποποιήσεις ευθύνης, οι αποκλεισμοί και οι περιορισμοί ευθύνης βάσει των όρων δεν θα ισχύουν στον βαθμό που απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

∼ Αποζημιωση

Ο Χρήστης συμφωνεί να υπερασπιστεί, να αποζημιώνει και να απαλλάσσει τον Ιδιοκτήτη και τις θυγατρικές του, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τους διευθυντές, τα διοικητικά στελέχη, τους πράκτορες, τους συνεπωνυμοδόχους, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές και τους υπαλλήλους του από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, ζημίες, υποχρεώσεις, απώλειες, ευθύνες, κόστη ή χρέη και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και μη, δικηγορικών αμοιβών και εξόδων, που προκύπτουν από:

 • τη χρήση και την πρόσβαση του Χρήστη στην Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων ή περιεχομένου που μεταδίδονται ή λαμβάνονται από τον Χρήστη
 • την παραβίαση των παρόντων όρων από τον Χρήστη, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και μη, της παραβίασης από τον Χρήστη οποιασδήποτε από τις δηλώσεις και εγγυήσεις που ορίζονται στους παρόντες όρους
 • την παραβίαση από τον Χρήστη οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και μη, οποιουδήποτε δικαιώματος απορρήτου ή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
 • την παραβίαση από τον Χρήστη οποιουδήποτε νόμου, κανονισμού ή κανονιστικής διάταξης
 • οποιοδήποτε περιεχόμενο που υποβάλλεται από τον λογαριασμό του Χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης τρίτων με το μοναδικό όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης ή άλλο μέτρο ασφαλείας του Χρήστη, εάν ισχύει, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και μη, παραπλανητικών, ψευδών ή ανακριβών πληροφοριών
 • τον ενδεχόμενο δόλο του Χρήστη
 • ή οποιαδήποτε διάταξη νόμου από τον Χρήστη ή τους συνδεδεμένους του, διευθυντές, διοικητικά στελέχη, πράκτορες, συνεπωνυμοδόχους, συνεργάτες, προμηθευτές και υπαλλήλους του, στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
∼ Αρνηση Αποποιησης

Η μη άσκηση από τον Ιδιοκτήτη οποιουδήποτε δικαιώματος ή διάταξης βάσει των παρόντων Όρων δεν συνιστά αποποίηση οποιουδήποτε τέτοιου δικαιώματος ή διάταξης. Καμία παραίτηση δεν θα θεωρηθεί ως περαιτέρω ή συνεχιζόμενη παραίτηση αυτού του όρου ή οποιουδήποτε άλλου όρου.

  ∼ Διακοπη λειτουργιας υπηρεσιας

  Για να διασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό επίπεδο υπηρεσιών, ο Ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την Υπηρεσία για συντήρηση, ενημερώσεις συστήματος ή οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές, ενημερώνοντας τους Χρήστες κατάλληλα.

  Εντός των ορίων του νόμου, ο Ιδιοκτήτης μπορεί επίσης να αποφασίσει να αναστείλει ή να τερματίσει οριστικά την Υπηρεσία. Εάν η Υπηρεσία τερματιστεί, ο Ιδιοκτήτης θα συνεργαστεί με τους Χρήστες για να τους επιτρέψει να αποσύρουν Προσωπικά Δεδομένα ή πληροφορίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

  Επιπλέον, η Υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για λόγους που βρίσκονται εκτός του εύλογου ελέγχου του Ιδιοκτήτη, όπως ανωτέρα βία (π.χ. εργατικές ενέργειες, υποδομικές βλάβες ή διακοπές ρεύματος κ.λπ.).

   ∼ Πολιτικη απορρητου

   Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων, μπορείτε να ανατρέξετε στην πολιτική απορρήτου αυτού του ιστοτόπου.

    ∼ Δικαιωματα διανοητικης ιδιοκτησιας

    Χωρίς προκατάληψη σε οποιαδήποτε πιο συγκεκριμένη διάταξη των παρόντων όρων, οποιαδήποτε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα εμπορικών σημάτων, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας και δικαιώματα σχεδίασης που σχετίζονται με αυτόν τον Ιστότοπο, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Ιδιοκτήτη ή των δικαιοδοχών του και υπόκεινται στην προστασία που παρέχεται από τους ισχύοντες νόμους ή διεθνείς συνθήκες σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία.

    Όλα τα εμπορικά σήματα – ονομαστικά ή εικονιστικά – και όλα τα άλλα σήματα, εμπορικές ονομασίες, σήματα υπηρεσιών, λεκτικά σήματα, απεικονίσεις, εικόνες ή λογότυπα που εμφανίζονται σε σχέση με αυτόν τον Ιστότοπο, αποτελούν και παραμένουν αποκλειστική ιδιοκτησία του Ιδιοκτήτη ή των δικαιοδοχών του και υπόκεινται στην προστασία που παρέχεται από τους ισχύοντες νόμους ή διεθνείς συνθήκες σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία.

     ∼ Αλλαγες στους παροντες Ορους

     Ο Ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να μεταβάλλει με άλλο τρόπο τους παρόντες Όρους οποιαδήποτε στιγμή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Ιδιοκτήτης θα ενημερώσει κατάλληλα τον Χρήστη για αυτές τις αλλαγές.

     Τέτοιες αλλαγές θα επηρεάσουν μόνο τη σχέση με τον Χρήστη για το μέλλον.

     Η συνεχής χρήση της Υπηρεσίας θα σηματοδοτεί τη συμφωνία του Χρήστη με τους αναθεωρημένους Όρους. Εάν οι Χρήστες δεν επιθυμούν να δεσμεύονται από τις αλλαγές, πρέπει να διακόψουν τη χρήση της Υπηρεσίας. Η μη αποδοχή των αναθεωρημένων Όρων μπορεί να δικαιωματιοδοτήσει οποιοδήποτε μέρος να τερματίσει τη Σύμβαση.

     Η ισχύουσα προηγούμενη έκδοση θα διέπει τη σχέση πριν από την αποδοχή της από τον Χρήστη. Ο Χρήστης μπορεί να λάβει οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοση από τον Ιδιοκτήτη.

     Εάν το απαιτεί η ισχύουσα νομοθεσία, ο Ιδιοκτήτης θα καθορίσει την ημερομηνία από την οποία θα τεθούν σε ισχύ οι τροποποιημένοι Όροι.

      ∼ Εκχωρηση συμβασης

      Ο Ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει, να εκχωρήσει, να διαθέσει με ανανέωση ή να αναθέσει σε υπεργολάβο οποιαδήποτε ή όλα τα δικαιώματα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες Όρους, λαμβάνοντας υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα του Χρήστη. Οι διατάξεις σχετικά με τις αλλαγές των παρόντων Όρων θα ισχύουν αναλόγως.

      Οι Χρήστες δεν μπορούν να εκχωρήσουν ή να μεταβιβάσουν τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις τους βάσει των παρόντων Όρων με κανένα τρόπο, χωρίς την έγγραφη άδεια του Ιδιοκτήτη.

       ∼  Διαιρετοτητα

       Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων είναι ή θεωρείται άκυρη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, τα μέρη θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρουν, με φιλικό τρόπο, μια συμφωνία για έγκυρες και εφαρμόσιμες διατάξεις που αντικαθιστούν έτσι τα άκυρα, άκυρα ή μη εφαρμόσιμα μέρη. Σε περίπτωση αποτυχίας, οι άκυρες, άκυρες ή μη εφαρμόσιμες διατάξεις θα αντικατασταθούν από τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου, εάν αυτό επιτρέπεται ή ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

       Χωρίς προκατάληψη των ανωτέρω, η ακυρότητα, η ακυρότητα ή η αδυναμία επιβολής συγκεκριμένης διάταξης των παρόντων Όρων δεν θα ακυρώσει ολόκληρη τη Σύμβαση, εκτός εάν οι διατάξεις που διακόπηκαν είναι ουσιώδεις για τη Σύμβαση, ή τόσο σημαντικές που τα μέρη δεν θα είχαν συνάψει τη σύμβαση εάν γνώριζαν ότι η διάταξη δεν θα ήταν έγκυρη, ή σε περιπτώσεις όπου οι υπόλοιπες διατάξεις θα μεταφράζονταν σε απαράδεκτο δυσχέρεια για οποιοδήποτε από τα μέρη.

       ∼ Δικαιο

       Οι παρόντες Όροι διέπονται από το δίκαιο της Ελλάδας, όπως αποκαλύπτεται στο σχετικό τμήμα αυτού του εγγράφου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αρχή των συγκρούσεων νόμων.

       Εντούτοις, ανεξάρτητα των ανωτέρω, εάν ο Χρήστης χαρακτηρίζεται ως Ευρωπαίος Καταναλωτής και έχει τη συνήθη διαμονή του σε χώρα όπου ο νόμος προβλέπει υψηλότερα πρότυπα προστασίας του καταναλωτή, θα επικρατήσουν αυτά τα υψηλότερα πρότυπα.